Privacybeleid

Identiteit

deKunstvrienden

Kalkstraat 12

9100 Sint-Niklaas

secretariaat@dekunstvrienden.be

Contact: Freddy de Leenheer

1. Algemeen

 • deKunstvrienden hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
 • Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe deKunstvrienden met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en deKunstvrienden gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. deKunstvrienden houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)
 • Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:
  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.
 • deKunstvrienden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

deKunstvrienden verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van deKunstvrienden (uitvoering van de overeenkomst)
 • Het versturen van gazetten, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
 • Vrijwilligerswerk ihkv evenementen of het faciliteren van de werking van deKunstvrienden (gerechtvaardigd belang)
 • Deelname aan internationale wedstrijden & stages (gerechtvaardigd belang)

3. Welke gegevens worden verwerkt?

Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

 • Identificatiegegevens:
  Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender, instrument
  Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:
  identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties: Vlamo (https://www.vlamo.be)

5. Verstrekking aan derden.

 • De gegevens die u aan deKunstvrienden verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.
 • Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor: Vlamo: Verwerking ongevalsdossiers
 • Lokale overheid: Het bekomen van subsidies Stad Sint-Niklaas + Vlamo

 • Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee deKunstvrienden een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
 • In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
 • Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.
 • Gegevens worden doorgegeven aan:
 • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd  voor deelname aan internationale reizen (& wedstrijden).

6. Minderjarigen.

deKunstvrienden verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Vlamo geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Vlamo om bovenvermelde gegevens te verwerken.

7. Bewaartermijn.

deKunstvrienden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. deKunstvrienden verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

8. Beveiliging van de gegevens.

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens deKunstvrienden kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
 • deKunstvrienden hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
 • Als er aanleiding toe is zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden en/of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd.
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
 • De medewerkers van deKunstvrienden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Uw rechten omtrent uw gegevens.

 • U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die deKunstvrienden heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende werkingsjaar kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het werkingsjaar.
 • Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de Vlamo of een van haar medewerkers.
 • U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door Vlamo te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. deKunstvrienden kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek.

10. Klachten.

11. Wijziging privacyverklaring.

deKunstvrienden kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op  22 februari 2020.